Residue preferences in beta sheets

Pairs in Parallel Beta Sheets

 ALACYSASPGLUPHEGLYHISILELYSLEUMETASNPROGLNARGSERTHRVALTRPTYR
ALAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CYS-XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ASP--XXXXXXXXXXXXXXXXXX
GLU---XXXXXXXXXXXXXXXXX
PHE----XXXXXXXXXXXXXXXX
GLY-----XXXXXXXXXXXXXXX
HIS------XXXXXXXXXXXXXX
ILE-------XXXXXXXXXXXXX
LYS--------XXXXXXXXXXXX
LEU---------XXXXXXXXXXX
MET----------XXXXXXXXXX
ASN-----------XXXXXXXXX
PRO------------XXXXXXXX
GLN-------------XXXXXXX
ARG--------------XXXXXX
SER---------------XXXXX
THR----------------XXXX
VAL-----------------XXX
TRP------------------XX
TYR-------------------X

Pairs in Anti-Parallel Beta Sheets

 ALACYSASPGLUPHEGLYHISILELYSLEUMETASNPROGLNARGSERTHRVALTRPTYR
ALAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CYS-XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ASP--XXXXXXXXXXXXXXXXXX
GLU---XXXXXXXXXXXXXXXXX
PHE----XXXXXXXXXXXXXXXX
GLY-----XXXXXXXXXXXXXXX
HIS------XXXXXXXXXXXXXX
ILE-------XXXXXXXXXXXXX
LYS--------XXXXXXXXXXXX
LEU---------XXXXXXXXXXX
MET----------XXXXXXXXXX
ASN-----------XXXXXXXXX
PRO------------XXXXXXXX
GLN-------------XXXXXXX
ARG--------------XXXXXX
SER---------------XXXXX
THR----------------XXXX
VAL-----------------XXX
TRP------------------XX
TYR-------------------X